Cerca bibliogràfica

Mitjançant el cercador bibliogràfic es posa a disposició dels usuaris el fons documental d’INSPAI (monografies, publicacions periòdiques, premsa especialitzada, recursos electrònics) relacionat amb el món de la fotografia, els arxius d’imatges i les arts audiovisuals, perquè pugui ser consultat.

Neteja Cerca
Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018