INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona és un servei públic especialitzat que forma part de l'Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la Diputació de Girona, i que es caracteritza perquè és un dels pocs equipaments específics dedicats a la recollida, el tractament, la conservació, la difusió, la creació i la promoció de la imatge, com també a la formació i a l'assessorament tècnic dirigit a municipis i a centres i equipaments culturals.

El Centre s'articula a l'entorn dels dos àmbits següents:

  • Àmbit patrimonial, relacionat amb les funcions pròpies de l'Arxiu d'Imatges Emili Massanas i Burcet, dedicat a la memòria d'aquest gironí, pioner en els estudis de les imatges fotogràfiques antigues i dels fotògrafs de les comarques gironines.
  • Àmbit de creació de la imatge contemporània i experimental, tant fixa (fotografies) com en moviment (audiovisuals).

Els objectius principals d'INSPAI són preservar la memòria històrica fotogràfica i audiovisual de les comarques gironines i fer-ne difusió, així com promoure la fotografia actual i donar-la a conèixer mitjançant exposicions i publicacions.

Les activitats i actuacions que el Centre organitza es realitzen a museus, centres i equipaments culturals o ajuntaments de les comarques gironines, però també del territori espanyol i de l'estranger.

Des d'aquest lloc web podeu consultar les imatges i els audiovisuals que formen part dels fons fotogràfics i de les col·leccions que gestiona INSPAI, així com el fons documental especialitzat en publicacions sobre la imatge, la fotografia patrimonial, artística o documental, la tècnica fotogràfica i els centres de fotografia, i en catàlegs d'exposicions, en les arts visuals i en la gestió cultural.

L'accés per consultar les imatges és lliure i gratuït. Les condicions d'ús dels documents d'imatge i de la reproducció de les imatges estan regulades per l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels documents de les col·leccions i dels fons d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.

Atribucions/Fonts legals

  • Reglament del Centre de la Imatge i de gestió dels documents d'imatge de la Diputació de Girona, aprovat pel Ple de la corporació el desembre de 2013.
  • Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de reproduccions i còpies dels documents de les col·leccions i dels fons d'INSPAI, Centre de la Imatge de la Diputació de Girona.
  • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC núm. 3437, de 24 de juliol de 2001, i BOE núm. 206, de 28 d'agost de 2001).
  • Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d'11 de novembre de 1993, i correcció d'errades en el DOGC núm. 1825, pàg. 7761, de 24 de novembre de 1993). La Llei 10/2001 modifica els articles 19.2 e, 71.5 c, 75.1 i la disposició addicional sisena.
  • Llei 33/2003, de 3 de novembre, reguladora del règim jurídic general del patrimoni de les administracions públiques.

Logo Facebook Logo Vimeo Logo Youtube Logo Twitter
Plaça de l'Hospital, 6 - 17002 Girona. Tel. 972 185 058 / 972 185 000 info@inspai.catinfo@inspai.cat
Situació Avís legal Diputació de Girona 2018